Skip to content

TL;DR

Run throught Terminal

pip install praisonai
export OPENAI_API_KEY="Enter your API key"
praisonai --init create a movie script about dog in moon
praisonai

User Interface

pip install -U "praisonai[ui]"
export OPENAI_API_KEY="Enter your API key"
chainlit create-secret
export CHAINLIT_AUTH_SECRET=xxxxxxxx
praisonai ui